Skriver om teknik, främst robotik. Följ mig på twitter @teknikpedagog

söndag 30 januari 2011

för er som ska ansöka om att bli årets teknikutbildning

Visst ska man hjälpa varandra? Så här såg min ansökan om att bli årets teknikutbildning hos teknikföretagen ut. (namn och telefonnummer på kontaktpersoner samt skolans och ortens namn är borttagna). Förhoppningen är att det ska kunna fungera som inspiration till er andra som vill ansöka om att bli en "årets teknikutbildning" grundskola hos organisationen Teknikföretagen.


Projektets namn:
”Att utveckla och lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik
Projektets mål:
Projektets mål är att genom olika pedagogiska strategier låta barnen utveckla kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Detta förenar X-kommun och X-skolans kvalitetsmål som är entreprenörskap med skolans demokratiuppdrag. Att entreprenörskap och teknik går hand i hand kan tyckas självklart men tyvärr har inte teknikämnet inte fått den plats i undervisningen som sig bör. Genom att låta eleverna lära genom tydliga teman som exempelvis brist på rent vatten, brist på sanitetssystem och hur tekniken har hjälpt mänskligheten genom historien samt hur tekniken kan hjälpa oss i framtiden är förhoppningen att eleverna lättare ska tillgodogöra sig undervisningen. Tanken är att detta ska inspirera elever och lärare på skolan att arbeta mer med teknikämnet i skolan. Samt att uppfylla målen för teknikämnet i skolan.
X- kommun skolplan (2009-2012) påbjuder att ”Xs skolor skall utveckla kreativa och motiverade barn och ungdomar. Barns medfödda nyfikenhet och upptäckarglädje stimuleras och utvecklas i alla skolformer. I skolan möts man med tillit och respekt. Barn och ungdomar får möjlighet att ta ansvar för och inflytande över sitt eget lärande. Lust till lärande stimuleras”.
Tyvärr är inte tekniken synlig inom X-skolans verksamheter på grund av att lärarbehörigheten inom teknikämnet är lågt. Genom att arbeta tematiskt hoppas vi kunna underlätta för lärarna och stimulera nyfikenheten för teknikämnet. För utan engagerade lärare kommer inte teknikämnet att få sin rättmätiga plats. Förhoppningen är att X-skolan genom sitt arbete med teknik i skolan kommer att bli en förebild för hela X- kommun och alla de norra kommundelarna i Örebro län som kommunen samarbetar med.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar (Lgr11).

I relation till kommande läroplanen Lgr 11 (2010) vill X-skolans personal, med Ulrika X som ledande inspiratör, få chansen att utveckla skolans teknikundervisning.
Konkreta Mål
-Att utforska äldre tekniska system och komma med nya tekniska lösningar för hur kulturreservatet Pershyttan kan utvecklas. Detta i samarbete med Örebro Läns Museum som driver det bevarande arbetet av området. Pershyttan är en unik gruvindustri där gruvor, hytta, vattenhjul och stånggång samt veteranjärnväg samlas inom ett mindre område. Genom detta arbete lär eleverna också en rad tekniska begrepp så som tillmakning, gråberg, anrikningsverk, sovring, masugn, slagg etc. Eleverna ska fundera på hur dessa teknikval har påverkat våra liv idag. Detta ska resultera i en offentlig utställning.
-Att genom temaarbete öka intresset för teknikiska lösningar som hjälper människor i problem kommer skolans arbete med värdegrunden att konkritiseras och förankras.
-Samarbete med företag på orten. Flera av industrierna på orten arbetar med sådant som anknyter till den lokala gruvindustri historien. Företag som Sandvik och Orica Mining services hoppas X-skolan kunna besöka och knyta till sin verksamhet under en längre tid.
-Att bli inspirationsskola för alla skolor inom kommunen samt den norra länsdelen. Ge föreläsningar under kompetensdagar för lärare och anordna en webbsida specialiserad för teknik i skolan på X-skolans webbplats.
-Vidareutveckla skolans firande av Nobel. Nobeldagen firas varje år på skolan. Firandet innehåller alla moment som det riktiga nobelfirandet. Bland annat utdelas det ett teknikpris till en elev på skolan. Nobelfesten är det största evenemang som sker på skolan under läsåret. Genom att vidareutveckla nobelfirandet kan teknikämnet få ta mer plats inom skolarbetet. Genom att lyfta teknikämnet som ämnesövergripande blir det synligt för båda barn, elever och föräldrar.
-Låta lärarna fortbilda sig inom teknikämnet och därför behövs det avsättas pengar till vikarier.
-Samarbete med Örebro universitet. En av lärarna på skolan arbetar deltid som lärarutbildare inom teknik och Gyttorpskolan önskar ta del av det robotteknik projekt som universitetet bedrivit via ovannämnda lärare. För detta behövs material. Samt önskas det kunna ”låna en forskare” som kommer och berättar om sin forskning runt och om teknik.
-Köpa in aktuellt och användbart material som ska hjälpa läraren att lära teknikämnet inom sitt berörda skolår samt fritidshem.
-Lyfta fritidshemmet som en utmärkt plats att ålderblandat och lustfyllt lära teknik.

 Hur ska pengarna användas?
1.     Det behövs vikarier för att täcka upp för den ökade planeringstid som kommer att behövas.
2.     Deltagande inom teknikkonferenser samt etablerande av kontakter med företag och universitet.
3.     Till föreläsningar och för att kunna besöka och kunna ta emot andra intresserade skolor till vår skola.
4.     Inköp av material så som litteratur om tekniska system, skalmodeller, Lego Mindstormslådor etc.
5.     Marknadsförning av skolans teknikarbete.
Om X-skolan
X, är en tätort i X kommun. Det största företaget i X är Orica som tidigare hette Nitro Nobel som tillverkar dynamit och sprängämnen. Fabriken i X startades av Alfred Nobel. Orten X har även satt namn på hagelpatronfabriken vid namn X Cartridge Company, som tillverkar ammunition såväl till jakt som till lerduveskytte. De centrala delarna av X har ritats av den kända arkitekten Ralph Erskine . För cirka 60 år sedan var Ralph Erskines moderna bostadsort i den blomstrande bruksorten X under uppbyggnad. Hela X centrum är ett byggnadsminne inklusive skolan. På X-skolan arbetar ca100 barn och ca 12 vuxna. Från förskoleklass till skolår 6 samt integrerat fritidshem.
Skolan har mycket lite material som används eller kan användas inom den dagliga teknikundervisningen. Detta resulterar tyvärr i att undervisningen eftersätts mer än vad det skulle göra om det fanns ett helt, bra och inspirerande material att bygga undervisningen på. Positivt är dock att skolans ledning är medveten om dessa brister och arbetar nu med att höja kompetensen hos lärarna. Två lärare har gått en kortare fortbildning samt har de nyanställt en lärare med hög teknikdidaktisk kompetens. Skolans ledning har även bestämt tillsammans med personalen att skolår 2011/2012 ska satsas extra på teknikämnet.
Skolan vill implementera teknikämnet från förskoleklass till skolår 6 samt fritidshemmet. Ambitionen är att teknik ska genomsyra hela verksamheten.


Lycka till med era ansökningar till årets teknikutbildning 2012.
/Ulrika

lördag 29 januari 2011

Robotdalen får nya pengar

Robotdalen som tillsammans med Örebro universitet betalat ett forskningsprojekt som jag deltagit i har fått nya anslag från EU.

Robotdalen är en samarbetsorganisation där regionala högskolor, universitet, länsstyrelser, kommuner och privata företag samarbetar. Vinnova bidrar med tio miljoner om året. De regionala instanserna skjuter tillsammans till sju miljoner, EU:s strukturfonder sex miljoner och företagen fem miljoner.
Sammanlagt blir det flera miljoner euro för perioden 2011-2013.

För de närmaste två åren är målet 35 nya produkter, lika många nya företaget och 750 nya jobb – utöver de nya företag och färska jobb som tillkommit sedan organisationen bildades 2004. Det betyder investeringar på i robotar och system för ungefär 585 miljoner kronor.

Jag hoppas även på mer pengar till ett nytt forskningsprojekt som jag tänkt dra igång.

/Ulrika

onsdag 26 januari 2011

Årets teknikutbildning!

Vi vann priset för årets teknikutbildning!
Tack till organisationen Teknikföretagen!

/Ulrika

tisdag 25 januari 2011

klättrande robot

Som jag nämnt tidigare har jag en viss förkärlek till klättrande robotar. Ovan ser du den klättrande roboten vid arbetsnamn RISE har jag skrivit om tidigare. Nu är detta ingen nyhet direkt, men version 3 av RISE som utvecklats av University of Pennsylvania imponerar med förmågan att klättra upp för telefonstolpar.Se gärna demofilmen:


Mer om RISE projektet finner du här

/Ulrika

söndag 23 januari 2011

exoskelett

Bild från www.oobject.com
Allt sedan Alienfilmen, som demonstrerade exoskelettets möjligheter för allmänheten, har intresset för exoskelett ökat. Visst är det ett spännande verktyg för att hjälpa och avlasta oss människor. Här på Oobejcts kan du hitta allt möjligt smått och gott om exoskelett.

/Ulrika

fredag 21 januari 2011

Föreläsningar

Är i tankarna att lägga ut mina föreläsningar på nätet som behandlar teknikämnet i skola och förskola. Tycker att det finns mycket lite om teknikämnets roll inom undervisningsväset. Anser att det är synd att allt för många lärare ignorerar ämnet. Kanske kan föreläsningarna få någon mer lärare intresserad av teknikämnet......

/Ulrika

torsdag 20 januari 2011

Är I-que verkligen smart?

 

iQue robot av Toy Quest (bild från http://www.toyquest.com/ique/index.html

Tillverkarna av roboten I-Que, Toy Quest, kallar den för  “världens smartaste robot”. Faktiskt har  i-Que roboten på hjul ett super minne och kan samla fakta om dig. Specifikt har  iQue hela ordböcker, tusentals historiska och andra fakta i sig och kan även lära sig och komma ihåg information om sin ägare. Men gör det verkligen  iQue smart? Är det en leksak på det sättet som den marknadsförs? Är det inte helt enkelt bättre att köpa en Lego Mindstorms?

Kolla in reklamfilmen på   http://www.toyquest.com/ique/index.html

/Ulrika

måndag 17 januari 2011

Roboten som ska klå dig på 100 meter

De människoliknande robotar som oftast presenteras är sällan snabbfotade maskiner. Men vid Tokyos universitet arbetar man med att utveckla roboten "Athlete", som i stället för motordrivna leder använder pneumatik för att efterlikna människan sätt att springa.


Sex pneumatiska aktuatorer används för att efterlikna olika muskler i låret, exempelvis adduktorer. Vaderna är däremot jämförelsevis enkla - böjda fjädrande stålband.Det dröjer dock ännu en tid innan Athlete kan utmana mänskliga löpare. Projektledaren Ryuma Niiyama har lagt ut en film på Youtube som visar att roboten i dagsläget bara klara att springa några meter innan den snubblar och tappar balansen.Artikeln delvis hämtad från Nyteknik.se.

Bilder från www.designboom.com


/Ulrika

söndag 16 januari 2011

Japanska robotar som dansar

Robotar som dansar japansk traditionell dans. Vet att videon har några år på nacken men tycker fortfarande att robotarna visar god balans och flera borde lära av.

/Ulrika

onsdag 12 januari 2011

studenternas examinationer

Idag har mina studenter klarat av sina examinationer på "Teknik för lärare" kursen. De har alla gjort ett fint arbete och de har visat hur duktiga de har blivit. Jag är en stolt lärare.

Igår examinerades de som inriktar sig mot de yngre barnen samt matematik och engelska. Vi lånade då barn från Förskolan Terra Nova i Örebro. Tack alla härliga Terra Nova barn!

Idag var det studenter som bland annat  ska bli lärare för de yngre barnen och i svenska, idrott, matematik osv.  Eleverna som var med idag på universitetet och utforskade robotar kom från ett fritids i Hallsberg. Gruppen var en blandning av underbara elever och lärare. Vilket härligt fritids!
Läs gärna några av de besökande barnens sammanfattning på Apollo ett fritids som siktar högre: Besök på Örebro universitet 12 Januari 2011: "Vi var på universitetet och tittade på robothundarna Kjell och Curt. De var coola och de kunde åka och var roliga. För att Kjell skulle åka ..."

/Ulrika

söndag 9 januari 2011

robotbetjänt

Drömmen om en robotbetjänt, som hjälper till i vardagslivet är fortfarande långt ifrån förverkligad. Men robotforskarna vid Örebro universitet tar små steg mot olika lösningar. I sin doktorsavhandling har Marcello Cirillo studerat hur en robot kan planera sin aktivitet i människors närvaro och hur den kan lära sig att känna igen mänsklig aktivitet.

Den än mer avancerade delen om att en robot med utgångspunkt från vad en människa gör, ska kunna förutse vad som sker i framtiden. Än så länge måste man begränsa förutsättningarna eftersom problemen är så komplexa att de skulle vara svåra att lösa. Men det här arbetet är ett steg på vägen. I framtiden ska man kunna smälta samman de två delarna som studerats så att en robot själv kan räkna ut när det går att utföra till exempel dammsugning i en lägenhet utan att det riskerar att komma i konflikt med den boendes andra aktiviteter.

Bilden har inget med avhandlingen att göra.
/Ulrika

onsdag 5 januari 2011

Manga robot

Tröttnat på att göra kaffe på vanligt vis? Gillar du manga? Då är denna smått bizarra skapelsen något för dig.
Detta är en humanoid som är byggd efter en Kondo KHR-2HV. Drivs av 20 KRS-788HV servos samt en GWS-PICO-STD motor./Ulrika

söndag 2 januari 2011

Bästa julklappen


Kan bara inte låta bli att visa en bild på en av mina julklappar. Både snygg och mycket användbar. Just nu fylld med allehanda prylar så som Nintendo ds, iPhone, iPod och tillhörande
spel och laddare.

/Ulrika